Voor wie

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.
De voedselpakketten zijn expliciet niet bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Dat zou de doelgroep van de Voedselbank onmogelijk groot maken en toekenning van voedselpakketten zou daarom al snel tot willekeur leiden.

Daarom is het van groot belang dat iedereen meewerkt aan een correcte toetsing van de criteria.  Alleen zo kan hulp geboden worden aan de doelgroep voor wie de gratis voedselpakketten zijn bestemd.

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks inkomen van een huishouden (voor voeding, kleding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn.
Een huishouden komt in aanmerking voor een voedselpakket wanneer het besteedbare inkomen per huishouden minder is dan:

Basisbedrag per huishouden: € 110,-
Per persoon: € 70,-

Voorbeeld:

– 2 volwassenen zonder kinderen = € 110,- + 2 * € 70,- = € 250,-
– 2 ouders met 2 kinderen tot 13 jaar (zonder eigen inkomen) = € 110 + 4 * € 70,- = €390.-

Aangegeven moet worden voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Het streven is dat er op korte of lange termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Er moet met de grootst mogelijke zorg gewaakt worden over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen daarom niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, verbindt zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van sponsors en andere belanghebbenden wat er met de ingezamelde goederen gebeurt.

Via deze link kunt u meer lezen over de toetsings criteria per 1 juli 2015