Steun ons!

Wij zijn trots en dankbaar dat veel bedrijven en particulieren hun weg al hebben gevonden naar de Voedselbank Velsen. Ons initiatief wordt voor een belangrijk deel gedragen door hun enthousiasme en bijdrage! Nog steeds hebben wij elke dag een grote behoefte aan voedsel. Wij kunnen dit eventueel ook bij u ophalen.

 

voedselbank-velsen-geld-doneren

Voedselbank Velsen krijgt geen subsidie en is afhankelijk van sponsors en donateurs. Maar om een organisatie als die van ons in stand te houden zijn natuurlijk geld en goederen nodig.

Met name exploitatiekosten zoals huisvesting, energie, brandstof, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden, enz. worden betaald uit giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven.

Schenkingen aan voedselbanken kunnen een fiscaal voordeel opleveren omdat deze in veel gevallen aftrekbaar zijn. Voedselbank Velsen heeft de ANBI-status (www.belastingdienst.nl).

 

Kleine en grote giften zijn welkom op

NL08RABO0155764063 t.n.v. Voedselbank Velsen

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

PrintDe Stichting Voedselbank Velsen is m.i.v. 17-09-2014 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI-instelling.

Schenkt u wel eens aan een goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als u deze doet aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften, financiële bijdragen, voedingsmiddelen of materiaal, kortom bijdragen in welke vorm dan ook aan onze voedselbank zijn voor de volle 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting c.q. vennootschapsbelasting.

U kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Velsen intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Velsen, krijgt u het resultaat.

Fiscaal voordeel bij periodieke schenking door ANBI-status

De fiscaal aantrekkelijkste manier om te doneren aan de Voedselbank is de periodieke schenking. Vanaf het jaar 2014 is hier geen notariële akte meer voor nodig en is de volledige donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wel moet een en ander in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Voor het opstellen van zo’n overeenkomst kunt u terecht bij de belastingdienst, maar u kunt natuurlijk ook met ons contact opnemen. Wij helpen u graag bij het opstellen van een akte die voldoet aan de fiscale voorwaarden.

Ook een eenmalige donatie kan u een flink  belastingvoordeel opleveren. Bij een eenmalige donatie geldt voor de fiscale aftrekbaarheid een drempel van 1% van het gezamenlijk inkomen van fiscale partners samen. Ook geldt bij een eenmalige donatie een maximum van 10% van het gezamenlijke inkomen.

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Velsen.

De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Verder kan de donateur/particulier/sponsor binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar nagaan wat er is gedaan met zijn bijdragen, want de voedselbank moet een staat van baten en lasten publiceren op haar website. Hierin wordt opgenomen hoeveel overheadkosten er door de voedselbank zijn gemaakt, of er vergoedingen zijn uitgekeerd aan bestuursleden enz. In ieder geval is het transparant welke kosten de voedselbank maakt en of de verhouding tussen beheerskosten en bestedingen redelijk is.

Tevens wordt een verslag van de uitgeoefende activiteiten gegeven. Hoeveel gezinnen maken gebruik van de voedselpakketten, hoeveel pakketten zijn er verstrekt en wat is de gemiddelde inhoud van een pakket.

Algemene gegevens

–       Naam                        Stichting Voedselbank Velsen
–       RSIN                         854357816
–       Bezoekadres:           Kanaalstraat 166, 1975BJ  IJmuiden
–       Postadres:                Thorbeckelaan 32, 1981CJ  Velsen-Zuid
–       Bankrekening:        NL08RABO0155764063
–       Telefoon:                  0629223624
–       Website:                   www.voedselbankvelsen.nl
–       E-mailadres:            info@voedselbankvelsen.nl
–       E-mailadres:            secretaris@voedselbankvelsen.nl
–       Bestuur:                   J oop van Rijn, voorzitter

Silvia Hagel-Nat, vice voorzitter
Hans de Boer, secretaris
Ron Spierenburg, penningmeester
Anneke Minks-Mossel, fondsenwerving
Stef van Sikkelerus, projecten

Doelstelling

De Voedselbank Velsen verstrekt gratis voedselhulp aan huishoudens in de gemeente Velsen, die door welke omstandigheden dan ook, buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Bijkomend effect van het werk van De Voedselbank is dat mogelijk voedselverspilling (deels) kan worden voorkomen.

Actueel beleid

–       Wekelijks 50 tot 70 huishoudens in de Gemeente Velsen tijdelijk en kosteloos te ondersteunen met een voedselpakket. Het voedselpakket is voor een huishouden een middel om door een moeilijke periode heen te komen. In nauwe samenwerking met het zorgloket van de Gemeente Velsen wordt de intake van huishoudens geregeld. Dit gebeurt aan de hand van landelijke normen, zoals vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Periodiek wordt getoetst of het betreffende huishouden nog aan de normen voldoet;

–       Het tegengaan van verspilling van goed voedsel;

–       Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt.

De Stichting zorgt voor

–       Wekelijks samenstellen en uitdelen van voedingspakketten aan huishoudens;

–       Benadering van bedrijven voor gratis levering van voedingsmiddelen;

–       Fondsenwerving, nodig voor de exploitatie van de bedrijfsvoering;

–       Benadering van particulieren o.a. via acties bij supermarkten om de Stichting in natura te ondersteunen door schenking van voedingsmiddelen;

–       Ophalen en inzamelen van voedingsmiddelen;

–       Koel- en vriesfaciliteiten om geschonken voedingsmiddelen op te slaan;

Stichting Voedselbank Velsen onderschrijft het algemene beleid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Velsen bestaat uit 6 bestuursleden. De verantwoordelijkheid t.a.v. de financiële jaarstukken ligt bij de Penningmeester. Besluiten m.b.t. investeringen en uitgaven worden met meerderheid van stemmen genomen.

Financiële gegevens

Omdat de Stichting Voedselbank Velsen pas in september 2014 is opgericht kunnen wij nog geen Verslag van uitgeoefende activiteiten 2013 en een financiële verantwoording 2013 publiceren.

Binnenkort onze
ONLINE DONATIE MODULE

Voedselbank-Velsen-Online-Doneren