Privacystatement

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Per 28 mei 2018 is bij wet geregeld dat de privacy van de persoonsgegevens van onze klanten, vrijwilligers, donateurs en leveranciers worden gerespecteerd. Dat betekent dat ook de Voedselbank Velsen hierin mee dient te gaan. Daarom informeren wij met dit document over hoe de persoonsgegevens worden bewaart en gebruikt (verwerkt).

Persoonsgegevens

Er zijn verschillende redenen waarom de Voedselbank de persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Wanneer er een aanvraag wordt gedaan om klant te worden van de Voedselbank, wordt er in elk geval om contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven gevraagd en verwerkt.
  • Wanneer een vrijwilliger bij een Voedselbank meehelpt, worden contactgegevens, motivatiebrief en de gegevens uit een CV verwerkt.
  • Wanneer iemand een donatie wil doen aan de Voedselbank wordt om contactgegevens en bankrekeningnummer gevraagd. Ook wordt gevraagd of eventueel de donatie anoniem dient te blijven.
  • De contactgegevens van de leveranciers aan de Voedselbank Velsen worden verwerkt.
  • Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, worden naam en e-mailadres verwerkt.

De Voedselbank Velsen draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens, waarbij altijd wordt gehouden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo worden de persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is en ook worden de persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is of wanneer door betrokkene hiervoor toestemming is gegeven. De toestemming kan altijd worden ingetrokken

Er worden passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens bij de Voedselbank Velsen veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen door de Voedselbank Velsen regelmatig gecontroleerd en waar nodig geüpdatet, zodat de persoonsgegevens altijd goed beveiligd zijn. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens worden bewaard totdat niet langer gebruik wordt gemaakt van een van de diensten van de Voedselbank of bij ons betrokken bent.

Rechten

Op grond van de wet heeft iedereen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen bij de voedselbank het recht op inzage in de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, worden ze uit onze bestanden verwijderd. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen en klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Voedselbank Velsen, postadres: Kanaalstraat 166, 1975 BJ IJmuiden

e-mail: info@voedselbankvelsen.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).